ສະຫງວນລິຄະສິດ (c) 2010
 • 中国成语翻译成老挝语,每天学习成语

  日期:2010-06-01 | 分类:

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/khonlao-logs/64881291.html

  矮人看戏: (ai3 ren2 kan4 xi4)

  ຄວາມໝາຍແປນ: ຄົນເຕ້ຍເບິ່ງລຳເລຶ່ອງເເນມບໍ່ເຫັນເພາະຖຶກຜູ້ອຶ່ນບັງ ມີເເຕ່ໄດ້ຍິນສຽງຜູ້ອຶ່ນເວົ້າ ຕົນກໍ່ມີເເຕ່ເວົ້າຕາມ!

  ຄວາມໝາຍເລິກ: ບໍ່ອອກຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເອງ ມີແຕ່ເອົາຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອຶ່ນມາເວົ້າ!

   

  爱不释手:(AI4 BU4 SHI4 SHOU3)

  ຄວາມໝາຍ(ຄໝ): ຮັກໝົດຫົວໃຈ ,ບໍ່ປາດຖະໜາທີ່ຈະຍອມປອ່ຍງາ່ຍໆ

  爱莫能助: (ai4 mo4 neng2 zhu4)

  (ຄໝ):ຄິດທີ່ຈະຊວ່ຍເຫລືອ ,ເເຕ່ເນຶ່ອງຈາກເຫດຜົນບາງເລຶ່ອງຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຊວ່ຍໄດ້

  安不忘危:(an1 bu4 wang4 wei1)

  (ຄໝ):ຢູ່ໃນຊວ່ງເວລາທີ່ຫງຽບສະງັດຫລືເບິ່ງຄືວາ່ຊິບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ,ໃຫ້ລະວັງໄຟອັນຕະລາຍ,ຄວາມຫາຍະນະອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້.

  安居乐业:(an1 ju1 le4 ye4)

  (ຄໝ):ຢູ່ເຢັນເປັນສຸກຊິວິດສະຫງົບສຸກ

   

  安然无恙:(an1 ran2 wu2 yang4)

  ເຫດໄພອັນຕະລາຍ,ເຫດຮາ້ຍຜາ່ນໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ມີອັນຕະລາຍ,ປອດໄພ

  按图索骥 (an4 tu3 suo2 ji4)

  骥 ມາ້ທີ່ຈົບ,ມາ້ທີ່ຄູນ

  ບູຮານວ່າອີງຕາມຮູບທີ່ມີໄປຊອກຫາມາ້ທີ່ຈົບ,

  1  ອີງມາມແບບຮູບທີ່ມີເຮັດ ,ໂດຍບໍ່ມີຫວົຄິດປະດິດສາ້ງ

  2 ຄົ້ນຫາເບາະເເສຕາມລາຍເເທງ

   

   

   

  分享到:

  历史上的今天:


  评论

 • shafa