ສະຫງວນລິຄະສິດ (c) 2010
  •      ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງໜຶ່ງຂອງເມຶອງຊົງຊີງຂອງຈີນໄດ້ປະສົບການທີ່ເປັນຕາຫົວ ຄືແຂນຂອງລາວຄາໃນຮູບອ່ນຖາ່ຍແຫ່ງນຶ່ງໃນເມຶອງຈຽງຊູເພື່ອດຶງເອົງໂທລະສັບມືຖືທີ່ຕົກລົງໄປໃນຮູ,ໂດຍລາວໃຊ້ເຈ້ຍໜັງສືພິມຫໍ່ແຂນໂດຍລາວຄິດ

    ວ່າອາດຈະກັນເປຶ້ອນໄດ້.ໂຊກຮ...